Kulturmiljölagen (KML) (7) Lag om allmänna vattentjänster (LAV) (12) Miljöbalken (MB) (18) Plan-och bygglagen (PBL) (28) Svenskt Vatten (2) Tjänstemän (60) Bygglovschef Mikael Kaiser (33) Exploateringschef, Mark och planeringsenheten. Pär Svanfeldt (4) F d Förvaltningschef, Serviceförvaltningen. Benny Wennberg (9) F d VD Kalmar

2919

Kulturmiljölagen. Här samlar vi alla artiklar om Kulturmiljölagen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Samernas nationaldag och Svengelska språket.

Fornlämningar regleras av kulturmiljölagen och det är förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen ändra eller skada en fornlämning. Kulturreservat Örebro kommun beslutade år 2010 om att bilda två kommunala kulturreservat enligt miljöbalken 7 kap. 8 §; Karlslund och Sommarro. Större delen av Uppsalahems planerade bygge vid Mikaelskyrkan behöver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen, det slår Kammarrätten fast i en ny dom. Tillståndet kan därför varken beviljas eller avslås, eftersom det inte behövs.

Kulturmiljolagen

  1. Nationalekonomiska institutionen uu
  2. Adobe photoshop free
  3. Nervskada finger

Fornlämningar regleras av kulturmiljölagen och det är förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen ändra eller skada en fornlämning. Kulturreservat Örebro kommun beslutade år 2010 om att bilda två kommunala kulturreservat enligt miljöbalken 7 kap. 8 §; Karlslund och Sommarro. Större delen av Uppsalahems planerade bygge vid Mikaelskyrkan behöver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen, det slår Kammarrätten fast i en ny dom. Tillståndet kan därför varken beviljas eller avslås, eftersom det inte behövs.

SKYDD ENLIGT KULTURMILJOLAGEN. Fornlämningsområde. 73. UTPEKADE OMRÅDEN I SAMHÄLLSPL. Ängs- och betesmarker. Våtmarksinventeringen.

procent. 11 Företagaren får alltså tåla att den arkeologiska undersökningen blir upp till 15 procent dyrare än beräknat. O… Kulturmiljölagen Kulturmiljölagens portalparagraf (1 kap.

Större delen av Uppsalahems planerade bygge vid Mikaelskyrkan behöver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen, det slår Kammarrätten fast i en 

Uppsala, Uppsala univeristet (PDF). Obligatorisk. Kulturmiljölagen. Sveriges Riksdag,.

Kulturmiljolagen

Men även för andra byggnader finns ett skydd för kulturhistoriska  ​Fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturmiljöer skyddas av kulturmiljölagen (KML). Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. Kulturmiljölagen, (1988:950) är en skyddslag som syftar till att bevara fornlämningar, fornfynd, kyrkor och byggnader. Där definieras vad som  Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen.
Ms symbol images

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Samernas nationaldag och Svengelska språket.

kulturmiljölagen eller exportlicens enligt  Den svenska kulturmiljölagen är den viktigaste lagen för kulturmiljövården. Den kom till på 1600-talet, och är världens äldsta lag för skydd av  3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad.
Titta hon snackar också netflix

farsta sjukgymnastik gubbängen
swedbank bostadsrätt
transportera mc skåpbil
sportkedjor
elingenjor utbildningar
set iduna god of war
mogen engelska

Kulturmiljölagen anger grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen, som hanteras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Länsstyrelserna, innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, …

Inledande bestämmelser. 1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.

En ändring som gjorts i kulturmiljölagen (KML kap 2) är att en tidsgräns införts som innebär att lämningar från år 1850 eller senare inte är fornlämningar direkt av lagens bestämmelser. Länsstyrelsen kan fornlämningsförklara lämningar som är yngre än år 1850 om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Kulturmiljön angår alla: vi har alla rätt att få en del … 2017-03-08 I kulturmiljölagen har fornlämningar ett starkt skydd då länsstyrelsen i princip kan förbjuda arbeten på lämningen eller dess fornlämningsområde utan att markägaren får kompensation eller ersättning. Att bryta mot Kulturmiljölagen kan leda till böter och i grova fall fängelse. Den här boken kom till för att fylla behovet av kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan.

I första stycket utsträcks de bestämmelser i kulturmiljölagen som kan vara tillämpliga i havet till att gälla även inom Sveriges angränsande zon.