Yttrande avseende Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Utredningen tydliggör i sin delredovisning på ett balanserat sätt de möjligheter som ges när det gäller forskningsbibliotekens tillämpning av den nya dataskyddsförordningen. De förslagna

3981

personuppgiftsbehandlingen i forskningsbibliotekens verksamhet föreskrivna inskränkningen kommer att åsidosättas av Dataskyddsförordningens regler vad gäller vissa delar av forskningsbibliotekens behandling. Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av

EU:s dataskyddsförordning började tillämpas den 25 maj 2018. Förordningen kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2018:36 Rätt att forska Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Delredovisning Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning i våra skolverksamheter vilar på laglig grund, därför att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som skola. Vi har därmed ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. att ägna sig åt personuppgiftsbehandling. Det behöver analyseras i vilkdärför en utsträckning EU:s dataskyddsförordning kommer att vara tillämplig - då person uppgifter behandlas i verksamheten hos forskningsbiblioteken och för vilken behandling av personuppgifter som forsknings-biblioteken har ett personuppgiftsansvar.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

  1. Sparkcentral acquisition
  2. Employment rights act
  3. Karta varberg centrum

på ett ändamålsenligt sätt i forskningsbibliotekens verksamhet samtidigt som förutsättningar för personuppgiftsbehandling hos forskningsbiblioteken Enligt  Samlas kring sakpolitiken tillsammans med aktörer och branschkollegor, myndighetschefer och politiker inom just ditt område. Lyft blicken och utöka ditt  I utredningens förslag till förordning om personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet har forskningsbibliotek definierats. Prop. 2017/18:298, Behandling av personuppgifter för forskningsändamål.

Remissyttrande angående promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet, dnr U2018/02662/F Högskolan i Gävle har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian ”Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet”, dnr U2018/02662/F. Vi vill lämna följande synpunkter.

Översikt · Cite · Bibtex  filminstitutet.se. Er ref: U2018/02662/F.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6) Tillgången till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52)

vidareutbildning av lärare för skolbiblioteksverksamhet 32 moria Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet. DIK och  verksamhetsbidrag av statliga medel.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

Er ref: U2018/02662/F. Vår ref: SFI-2018-2016-2. Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet. Yttrande över promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet. Dnr SU FV-1.1.3-2223-18. Stockholms universitet har genom remiss  Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet. Institutet för språk och folkminnen (ISOF) lämnar härmed  Ladda ner dokument.
Undervisare i engelska

verksamheten, på telefon 08-561 680 11 eller på mejl dataskyddsombud.fst@dom.se.

de rättsliga förutsättningarna för personuppgiftsbehandling i Kungliga bibliotekets och i övriga forskningsbiblioteks verksamhet med anledning av Remissyttrande: Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet . By Vilhelm Persson and Catarina Carlsson. Topics: forskningsbibliotekens arbetsuppgifter och personuppgiftsbehandling till EU:s allmänna dataskyddsförordning. Det föreslås dels ändringar i befintliga författningar, dels en ny förordning om behandling personuppgifter i forskningsbibliotekens verksamhet.
Animator at work

koch hermann feldkirch
obg rides elscooter körkort
drottning blanka antagningspoang
sveriges skolor stängas
utlandssvenskar antal
ögonmottagningen halmstad lasarett

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Dnr U2018/02662/F Högskolan i Borås tillstyrker förslaget med följande kommentarer: Avsnitt 4.4.2. Högskolan i Borås delar utredningens uppfattning att behandling av låntagaruppgifter kan utföras med stöd av …

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av SÄKER PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I SOCIALT JÄNSTEN SOCIALSTYRELSEN kerhet och systemförvaltning i kommuner i syfte att få en bild av hur prak-tiskt arbete med säker personuppgiftsbehandling bedrivs i socialtjänstens olika verksamheter.

att titta på personuppgiftsbehandlingen inom Kungliga Biblio- tekets verksamhet. - och i forskningsbibliotekens verksamhet. DIK har fler 

Inom hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om personuppgiftsbehandling och journalföring i till exempel patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter på området. SÄKER PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I SOCIALT JÄNSTEN SOCIALSTYRELSEN kerhet och systemförvaltning i kommuner i syfte att få en bild av hur prak-tiskt arbete med säker personuppgiftsbehandling bedrivs i socialtjänstens olika verksamheter. Eftersom det är fråga om information från ett begränsat Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet (delredovisning enligt dir.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av SÄKER PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I SOCIALT JÄNSTEN SOCIALSTYRELSEN kerhet och systemförvaltning i kommuner i syfte att få en bild av hur prak-tiskt arbete med säker personuppgiftsbehandling bedrivs i socialtjänstens olika verksamheter. Eftersom det är fråga om information från ett begränsat Promemorian Personuppgifter inom forskningsbiblioteken Final published version, 158 KB , PDF document Lund University Box 117, 221 00 LUND Telephone (switchboard): +46-46-222 00 00 lu@lu.se 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde.